กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมาลี โหวดนอก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิภาภรณ์ แผ้วพลสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0