กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมยงค์ ศรีทามาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ