กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมยงค์ ศรีทามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0810483450