คณะผู้บริหาร

นางสาวเอมอร ศรีวรชิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0933269902

นางศศิธร วงษ์แก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา