คณะผู้บริหาร

นางสาวเอมอร ศรีวรชิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา