กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงนุช บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรชัย ชึรัมย์
ครู คศ.1

นายโอภาส ไชโยก
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ จันไชยยศ
ครู คศ.1