กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงนุช บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรชัย ชึรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายโอภาส ไชโยก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวณัฐนันท์ จันไชยยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0