กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโอภาส ไชโยก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0994345144

นางนงนุช บัวผัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0813603261

นายสุรชัย ชึรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0973352307

นางเฟื่องฟ้า ชุ่มเมืองปัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0862481280

นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0849613386