สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

                              

 

อักษร    ...    ในใบเสมา

                ความหมาย  โรงเรียนสองครพิทยาคม  อยู่ในกรอบของการศึกษาไทย  โดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม   เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของผู้เรียนและชุมชน

อัตลักษณ์โรงเรียน              ยิ้มไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์โรงเรียน             รักษ์สิ่งแวดล้อม

                พระพุทธรูปประจำโรงเรียน             พระพุทธกาญจนบงกช

ปรัชญาของโรงเรียน          เน้นคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานพัฒนา    นำพาเศรษฐกิจพอเพียง