พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1.  การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

                2.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม

                3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                4.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น