ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสองครพิทยาคม ตั้งอยู่บ้านสองคร  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา  ได้ทำการเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนกุดจิกวิทยาเมื่อปี  พ.ศ. 
2535  โดยมี
อาจารย์พวง  ย่อยสูงเนิน  เป็นผู้อำนวยการ  ต่อมาปี  พ.ศ. 
2535  นางวัลภา  ตัณฑเศรณีวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกวิทยา ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนสองครพิทยาคมขึ้นและจัดสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านสองคร ตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่จำนวน 100  ไร่  และได้ประกาศจัดตั้งเป็น  "โรงเรียนสองครพิทยาคม "   สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2537 และในปี พ.ศ. 2546  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  4   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ    ต่อมาในปี 2557 ถึงปัจจุบันได้ถ่ายโอนไปสังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.5 KB