กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจินตนา สมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0819774154

นางปัทมารัตน์ ทุ่มสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0994596269