กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา สมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปัทมารัตน์ ทุ่มสุวรรณ์
ครูประจำชั้น /0