กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนาฎยา อิทธิปรัชญากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0850977575