กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนาฎยา อิทธิปรัชญากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ