กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลักษมี เพ็ชรสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเพทาย แอมสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุจิน จันประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0