กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเพทาย แอมสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0818791117

นางสาวสุจิน จันประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895035389