วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

                ภายในปี  2562  โรงเรียนสองครพิทยาคม จัดการศึกษาได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียน  เป็นคนดี  รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีทักษะการดำรงชีวิต  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง