กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรา พงศ์คุณาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางฐิติมา ฤทธิ์จันทึก
ครู คศ.1